Pomoc finansowa

1. O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), tj. 514 zł.
Wnioski należy składać w terminie do 15 września 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21.

Zasady korzystania ze stypendium określa uchwała Nr XX/189/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. Rady Gminy Stare Babice.
Wniosek      >>>pobierz tutaj   (plik.docx)

2. O przyznanie obiadów szkolnych mogą ubiegać się uczniowie, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż kwota 771 zł. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach, ul. Rynek 21.

3. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (dla kl. III gimnazjum) oraz materiałów edukacyjnych (kl. III gimnazjum) jest przyznawana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do dyrektora szkoły.