Czas pracy pracowników obsługi psychologiczno - pedagogicznej


Pedagog
Katarzyna Gawlińska-Dziewit
Psycholog
Anna Ilnicka
Logopeda
Joanna Brunowska
Poniedziałek   12:00 - 16:00   8:30 - 12:30  12:00 - 15:30
Wtorek 13:00 - 16:00 11.00 - 14.30   8:30 - 14:30
Środa   8:30 - 13:30   9.30 - 14.30 12:30 - 15:30
Czwartek  8:30 - 11:30   8:00 - 13:00   ---------
Piątek   8:30 - 13:30   10:00 - 12:30   8:30 - 15:30Tu również można znaleźć pomoc:

UZALEŻNIENIA:
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pani Wanda Morawska, Stare Babice, ul. Rynek 21, Tel.: 22 722 04 93
• Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Warszawa, ul. Czumy 1, Tel.: 22 664 58 95.
• Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Pruszków, ul. Partyzantów 2/4, Tel.: 22 730 53 31.
• Fundacja przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”, Warszawa, ul. Dominikańska 2, tel. 853 52 22, 843 62 11 wew. 221, fax. 853 52 22, godz, przyjęć pon - pt. 10-19; dyżury prawników, konsultacje, informacja socjologiczna, wsparcie duchowe, dyżury psychologa.
• Młodzieżowa Poradnia Uzależnień prowadzona przez Powiślańską Fundację Społeczną,l. Mokotowska 55, Warszawa, tel.: 22 622 99 09, 22 625 79 22, www.pfs.pl .Fundacja działa od pn. do pt. w godz. 10.00 – 19.00. Pomoc z zakresu interwencji kryzysowej, konsultacji, terapii indywidualnej, grupowej, hostel.
• NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia KARAN,03-750 Warszawa, ul. Grodzieńska 65, tel./fax: (22) 618 65 97, 0-800 120 289, karan@karan.pl, www.karan.pl kier. Elżbieta Łyczewska,. Czynne: pon.,wt., śr., pt. 9.00-17.00, wt, czw. 10.00-18.00. Przyjmowani pacjenci od 13 r.ż. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, grupy wstępne/edukacyjne, motywujące do leczenia, psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, pomoc dla rodziców dziecka uzależnionego. Placówka posiada telefon zaufania nr 800 120 289, czynny w godz. pracy placówki
• Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar, Warszawa, ul. Hoża 57, tel.:22 621 13 59, 22 622 00 10. Konsultacje, poradnictwo dla rodziców, terapia indywidualna i grupowa. Placówka posiada telefon zaufania 22 823 65 31.
• Telefon zaufania „Pomarańczowa Linia” dla rodziców pijących dzieci 801 140 068
• Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 801 199 990
Dopalacze - gdzie uzyskać pomoc

PRZEMOC, ZANIEDBANIE, WYKORZYSTYWANIE:
•Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stare Babice, ul. Rynek 21, tel. 22 722 91 41, gops@stare-babice.waw.pl
•Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka" Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, ul. Mazowiecka 12, lok.25, tel.(22)8268862 e-mail:mazowiecka@fdn.pl, www.fdn.pl, pomoc dla dzieci – ofiar przestępstw: diagnoza przemocy wobec dzieci, w tym wykorzystywania seksualnego, terapia indywidualna i grupowa dzieci krzywdzonych, terapia indywidualna i grupy zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla rodziców wspierających dziecko, konsultacje psychiatryczne dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin, poradnictwo prawne.
• Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Hoża 27 a lok. 5, 00-521 Warszawa, tel. 626-94-19 do 21, tel./fax.: 626-94-19, 628-89-57, e-mail: kopd@kopd.pl www.kopd.pl. Placówka udziela pomocy dzieciom - ofiarom przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania
• Fundacja Centrum Praw Kobiet , ul. Wilcza 60 m.19 ,00-679 Warszawa, tel./fax.: 621035037, 652-01-17, 622-25-17, e-mail: temida@cpk.org.pl www.cpk.e-contract.pl Fundacja prowadzi schronisko: Temida” dla kobiet i dzieci ofiar przemocy domowej; poradnictwo prawne i psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej oraz prowadzi grupy wsparcia dla ofiar przemocy. Czynne: poniedziałek-piątek w godz. 9-17.
• Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa, tel.:636-49-04, fax.:636-49-12. www.aslan.org.pl, e-mail: stowarzyszenieaslan@poczta.onet.pl .Centrum świadczy usługi w zakresie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, terapii indywidualnych i grupowych, grup socjoterapeutycznych dla młodzieży w wieku 14-21 lat z rodzin dysfunkcyjnych, grupy wsparcia, prowadzi hostel dla młodzieży – 6 miejsc. Czynne poniedziałek-sobota w godz. 9-20.
• O¶rodek Interwencji Kryzysowej ul. Dalibora 1, Warszawa, tel. 22 877 56 43
• Poradnia Niebieska Linia, Warszawa, ul. Korotyńska 13, Tel.: 22 825 25 01, 22 823 96 64.
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. płatny (22) 666 00 60,płatny pierwszy impuls: 801 120 002
• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
• Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121 212

PORADY PRAWNE:
• Biuro Parad Prawnych, ul. Gałczyńskiego 3, Warszawa, Tel.: 22 828 12 95
• Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przy ul. Targowej 82 tel. 619 85 01. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „OTWARTE DRZWI”, w jego siedzibie przy ul. Targowej 82 odbywają się dyżury pomocy prawnej. Porady prawne obejmują sprawy z zakresu: prawa cywilnego (w tym prawa lokalowego i spółdzielczego), prawa rodzinnego z wyjątkiem spraw rozwodowych, prawa pracy, prawa spadkowego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego. Dyżury odbywają się: od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.30-18.00, w piątki w godzinach 14.00-15.30 oraz 16.30-18.00. Aby umówić się na wizytę należy przyj¶ć osobi¶cie do siedziby Stowarzyszenia lub zadzwonić i poprosić o połączenie z Biurem Pośrednictwa Pracy Stowarzyszenia „OTWARTE DRZWI”, gdzie zostaniecie Państwo zapisani na najbliższy wybrany, wolny termin.
• Punkt Porad Prawnych w Stowarzyszeniu "TROSKA", ul. Sękocińskia 5 (Stara Ochota) w Warszawie www.troska.com.pl, 3 razy w tygodniu: we wtorki, ¶rody i czwartki, w godzinach 17.00-19.00, zgłoszenia przyjmują pod numerem telefonu 507- 151 -381 i (022)659 -21 -25, do prawników można również kierować zapytania na adres troska@onet.eu z dopiskiem "PORADA PRAWNA".
• Fundacja O¦KA w Warszawie, ul. Piękna 66a, V piętro, lokal nr 10, Tel. 22 662 78 02, www.oska.org.pl.

TRUDNO¦CI WYCHOWAWCZE, PROBLEMY Z NAWIĄZANIEK KONTAKTU Z DZIECKIEM, PROBLEMY EMOCJONALNE:
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Blizna Jasińskiego, ul. Kopernika 10, Tel.: 22 722 05 70.
• Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Pełczyńskiego 28 e, Warszawa, Telefony: 22 664 13 42 , 22 664 08 49 e-mail: info@spr.bemowo.pl , www.spr.bemowo.pl . Wizyty konsultacyjne, poradnictwo, mediacje, terapia rodzinna, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.
•Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży OPTA, ul. Okólnik 11a m. 34, 00-368 Warszawa, tel. (22) 826-39-16, pon.-pt. 9.00-19.00, email:sekretariat@optaporadnia.pl, www.optaporadnia.pl
• Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. gen. Wł. Andersa 29, 00-159 Warszawa tel./fax (22) 635 54 67, e-mail: tpm@free.ngo.pl, www.free.ngo.pl/tpm Konsultacje i poradnictwo dla rodziców, warsztaty dla rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym.
x
ZABURZENIA ODŻYWIANIA, DEPRESJA, LĘKI SZKOLNE:
• Ośrodek Psychoterapii Dziecięcej – Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży adres: ul. Sobieskiego 112, 00-764 Warszawa, tel.: (22) 841 26 54, godziny pracy: pon. – pt. 8.00 – 18.00, pomoc dla dzieci i młodzieży do18. roku życia
• Zakład Lecznictwa Otwartego Wojewódzka Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży, W-wa, ul. Dzielna 7, 22 851 78 43
• Poradnia Zdrowia Psychicznego Instytutu Zdrowia Matki i Dziecka, Warszawa, ul. Kasprzaka 17 a, Tel.: 22 32 77 000, 22 32 77 001 (centrala)
• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” adres: ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa, tel (22) 822 71 68; tel/fax. 822 24 46, www.udr.inet.waw.pl godziny przyjęć: pon. – pt. 9.00 – 19.00, pomoc dla rodzin
Opracowała: Agnieszka Dzierzkowska

Kilka linków dla osób pokrzywdzonych otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Warszawie:
  • Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl w zakładce: Działalno¶ć/Pokrzywdzeni przestępstwem,
  • www.pokrzywdzeni.gov.pl
  • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl w zakładce: Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie/Sieć pomocy Ofiarom Przestępstw